ВАС отмени наредбата за отпадъците в Самоков

Тричленен състав на Върховния административен потвърди решението на Административен съд София – област, с което изцяло е отменена Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Самоков, съобщиха от ВАС.

Наредбата е била приета с решение № 1060 на Общински съвет – Самоков, проведено на 20.07.2017 г. и изменена и допълнена на 17.05.2018 г.

Върховните магистрати споделят изводите на първоинстанционния съд, че при приемането на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Самоков е допуснато съществено процесуално нарушение. Причината е, че е нарушено императивното правило на чл. 26, ал. 3 (преди ал. 2) и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), съграсно което се изисква проектът да бъде публикуван заедно с ясни мотиви. Липсата на мотиви е съществено нарушение.

Според върховните магистрати, изискването за мотивиране не е самоцел на процедурата по приемане на нормативен акт, а е свързано с възможността да бъдат преценени нуждите и спецификите на регулираните обществени отношения. Обосноваността, откритостта и съгласуваността са законови принципи на нормативната дейност на органите на местното самоуправление.

Тези принципи съответстват и на понятието „местно самоуправление“, визирано в чл. 3, т. 1 на Европейската харта за местно самоуправление, ратифицирана от Република България /ДВ бр. 28 от 28.03.1995 г., в сила от 01.09.1995 г./.

Съгласно цитирания текст, местните власти регулират и управляват местните обществени дела в полза на своето население, а посочените принципи са гаранция за тази цел на местното самоуправление. Спазването им е свързано с основните функции на органите на изпълнителна власт, които са натоварени с нормативно регулиране на обществените отношения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *