Държавата събра над 39 млрд. лева от данъци

39 698,8 млн. лв. са приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма към ноември 2020 г., съобщават от Министерството на финансите. Това е 91,3 % от годишните разчети.

Спрямо същия период на предходната година те намаляват номинално със 155,1 млн. лв. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 592,2 млн. лв. (1,6 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 437,1 млн. лв. (22,2 %), сравнени с периода януари-ноември 2019 година.

Данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, са общо 32 037,3 млн. лв. Това е 91,8 % от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 5 652,8 млн. лв., или 85,9 % от предвидените в разчетите за годината.

Постъпленията от косвени данъци са в размер на 15 313,9 млн. лв. (93,8 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 10 072,3 млн. лв. (94,7 % от планираните), от акцизи възлизат на 5 003,3 млн. лв. (91,8 % от разчета), а тези от мита са в размер на 192,0 млн. лв. (102,4 % спрямо годишните разчети).

Постъпленията от други данъци са в размер на 1 115,9 млн. лв., или 92,3 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 9 954,7 млн. лв., което е 92,1 % от разчетените за годината.

5 257,9 млн. лв. са неданъчните приходи. Това е 89,3 % от годишните разчети. Приходите от помощи и дарения пък са в размер на 2 403,6 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на страната ни в бюджета на ЕС) към ноември са 39 912,5 млн. лв., което е 81,9 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към ноември 2019 г. бяха в размер на 38 553,0 млн. лева. От МФ посочват, че по-високите разходи са свързани с прилагането на социално-икономическите мерки за минимизиране на ефектите от кризата, включително плащания по мярка 60/40, изплащане на месечни добавки от 50 лева към пенсиите за месеците от август до ноември 2020 г., плащания към земеделските стопани, както и други разходи по одобрените мерки.

При съпоставката на капиталовите разходи със същия период на предходната година трябва да се има предвид ефекта от извършените разходи през 2019 г. по реализирането на проекта за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, които са с еднократен характер, изтъкват от ведомството. Номинално нарастване спрямо същия период на миналата година има при социалните плащания, разходите за персонал, разходите за субсидии и други, където са отчетени основната част от разходите, свързани със социално-икономическите мерки за борба с пандемията.

Нелихвените разходи са в размер на 38 144,6 млн. лв. – 82,2 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към ноември 2020 г. са за 34 503,0 млн. лв., а капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 3 602,5 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 39,2 млн. лева. Лихвените плащания пък са в размер на 583,1 млн. лв., или 80,4 % от планираните за 2020 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към края на ноември от централния бюджет, е 1 184,8 млн. лв.

Бюджетното салдо по КФП на касова основа към 30 ноември е отрицателно в размер на 213,7 млн. лв. (0,2 % от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 255,8 млн. лв. и превишение на приходите над разходите по европейските средства в размер на 42,1 млн. лева.

Размерът на фискалния резерв към края на ноември е 12,6 млрд. лв., включително 12,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,3 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *