Залесяват 22 декара в местността Средна Ридина край село Горно Хърсово

Залесяват 22 декара в местността Средна Ридина край село Горно Хърсово

Община Благоевград кандидатства с проектно предложение по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.

Проектът е с наименование „Залесяване на площи – общинска собственост в община Благоевград“ и основните му дейности са насочени към почвоподготовка, закупуване на залесителен материал, залесяване с дървесни видове от черен бор и акация, третиране на насажденията с необходимите предпазни и защитни материали и ограждане на залесената територия, която се предвижда да обхване общо 22 декара в местността Средна Ридина, с. Горно Хърсово.

В рамките на процедурата ще бъдат подпомагани проекти, които допринасят за постигане на заложените в стратегическите планове на общините цели, свързани с увеличаване на залесените площи в равнинните райони, ограничаване на ерозията и запазване на качеството на земите, подобряване на водния баланс и адаптиране към промените в климата.Общата продължителност на проекта е 30 месеца, а бюджетът за изпълнение на планираните дейности е в размер на 58 594,71 лв.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *