Избраният за строител на подлеза в „Грамада” консорциум загуби делото в КЗК

Комисията за защита на конкуренцията разпореди консорциумът ДЗЗД „Грамада Строй“ /съставен от „Благоустройствени строежи“ ЕООД и „Инж Стандарт“ ООД/, който миналата година сключи договор с община Благоевград за изграждане на подлеза към кв. „Грамада“, да заплати на община Благоевград 2000 лв. разноски по делото в комисията.

В КЗК обединението атакува решението на кмета Румен Томов от 23.03.2020 г. общината да прекрати едностранно сключения договор за строителство с ДЗЗД „Грамада Строй“, без въобще строителните дейности да са сартирали, и да обяви нова обществена поръчка със същия предмет, пише в. „Струма“.

Обществената поръчка за избор на изпълнител за изграждане на подлеза бе открита от бившия благоевградски кмет Атанас Камбитов на 09.05.2019 г. Тя бе във връзка с реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Благоевград“, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Поръчката бе спечелена от ДЗЗД „Грамада Строй”. На 24 септември 2019 с обединението бе сключен договор за строителство. След сключването му ДЗЗД „Грамада Строй” изпраща до вече новия кмет на Благоевград Румен Томов и до общинското дружество „Благоевград Инвест 2016“ ЕООД, което упражнява строителен надзор на обекта и е консултант по чл. 166 ЗУТ, покани за съставяне на актове и протоколи по време на строителство. От страна на възложителя – община Благоевград, обаче не се получил какъвто и да било отговор.

На 06.03.2020 г. в АОП е публикувано обявление за приключване на договор за обществена поръчка, в което се сочи, че „Възложителят едностранно прекратява Договор за строителство № BG16RFOP001-1.008-0010-C01-S-01/24.09.2019 г., № 98-00-305/24.09.2019 г., считано от датата на получаване на настоящото съобщение“.

Жалбоподателят възразил пред общината за липсата на фактическо и правно основание за прекратяване на договора и повторно поискал даване на строителна линия. След проведена кореспонденция между ДЗЗД „Грамада Строй“ и кмета на община Благоевград жалбоподателят бил информиран, че със Заповед № 67/31.08.2018 г. на главния архитект на общината категорията на обекта е променена от трета на първа, затова се налага прекратяване на договора.

На 16.04.2020 г. ДЗЗД „Грамада Строй“ изпраща до община Благоевград покана за доброволно изпълнение, с която на осн. чл. 268 ЗЗД, вр. чл. 120 ЗОП, вр. чл. 118, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП претендира да се премине към реално изпълнение на договора за строителство, или пък да му бъде заплатена сумата от 199 452 лв., представляваща печалбата, която обединението би реализирало при реално изпълнение на подлеза съгласно показателя за ценообразуване „печалба“.

В поканата консорциумът пояснява, че ако възложителят не му позволи да започне обекта или не му изплати печалбата, ще заведе срещу общината дело. В жалбата си до КЗК обединение „Грамада Строй“ твърди, че спрямо него е налице „пряка дискриминация“.

Според Комисията за защита на конкуренцията обаче правната уредба й позволява да се намесва в обществени поръчки само до последното решение на възложител по конкретна процедура, тоест до решение за определяне на изпълнител, класиране на участниците или прекратяване на процедурата преди финализирането й. Румен Томов обаче прекратил не процедурата, а договора с консорциума още на 27.02.2020 г., затова КЗК няма право да се намеси, се чете в мотивите на комисията.

Въпреки това КЗК с решението си директно е насочило жалбоподателя да си търси правата си по съдебен ред и го е насочило да търси обезщетение за претърпените вреди.

Любопитен детайл има и около доста голямата сума от 2000 лв., която обединението трябва да плати на община Благоевград за юридически услуги.

За пълнота в решението си КЗК е дало обяснение и по този въпрос: „В деня преди откритото заседание по електронна поща е постъпило становище от името на ДЗЗД „Грамада Строй“, подписано обаче не от законния представител на обединението Константин Обецанов, а от адвокат Антония Методиева /бившата шефка на правната дирекция в община Благоевград при управлението на Атанас Камбитов, която е била председател на комисията при провеждане на обществена поръчка за подлеза/. В становището се прави възражение за прекомерност на претендирани от насрещната страна разноски. КЗК обаче установи, че по преписката не е представено пълномощно в полза на адвокат Методиева, т.е. изявлението за прекомерност е направено от лице без представителна власт, поради което същото не следва да бъде взето предвид при постановяване на настоящия акт”.

Припомняме, че преди по-малко от 2 седмици ДЗЗД „Грамада Строй” бе отрязана и от ВАС, където обединението се оплака от отказа на КЗК да наложи временна мярка „спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка за подлеза в кв. „Грамада”, чиято прогнозна цена е 2 496 774,85 лв. без ДДС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *