Камбитов остави 1,7 млн. дълг на Благоевград след куц проект за социални жилища

Камбитов остави 1,7 млн. дълг на Благоевград след куц проект за социални жилища

Община Благоевград увисна със задължение от 1 701 205 лв. заради финансова корекция, наложена от МРРБ заради незаконосъобразна обществена поръчка за изграждането на социалните жилища в квартал “Освобождение”. Корекцията е наложена от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството, който е и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и представлява 25 % от допустимите разходи при строителството, за което е отпусната 9 506 000 лв. безвъзмездна финансова помощ от ЕС на община Благоевград при управлението на кмета Атанас Камбитов, предаде „Струма”.

Според МРРБ общината като възложител е нарушила принципите на равнопоставеност, свободна конкуренция и пропорционалност, като е ограничила участието на лицата в процедурата, тъй като предметът на обществената поръчка е недостатъчно определен и др. Корекцията касае договорите с трите фирми, спечелили поръчката, като на “Строителство и саниране – Инженеринг консулт“ ЕООД с управител Борислав Тодоров тя е в размер на 553 669.65 лева от договорени 1 845 565.50 лв. без ДДС. На „Браво Строй“ и ДЗЗД ВИПС, включващо дружествата „Стилстрой-М“ ООД на Михаил Камбитов, корекцията е 661 350 лв. при договор за 2 204 500 лв. без ДДС, а на фирмата от Банско „ВИП-2004“ ЕООД на Константин Обецанов при договор за 1 620 620 лв. без ДДС корекцията е в размер на 487 186 лв.

Решението на зам. министъра на МРРБ е изпратено на община Благоевград на 24 януари 2020 г., когато кмет вече е Румен Томов. Последвала жалба в Административен съд, по която е образувано дело, разгледано от съдия Димитър Узунов. След анализ на представените доказателства съдията счита, че корекцията е правилна, тъй като са допуснати нарушения на Закона за обществените поръчки.

Първото констатирано от органа нарушение се изразява във включване в документацията за участие в обществената поръчка изискването участникът да е изпълнил през последните 5 години от датата на подаване на офертата минимум 2 дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, а участниците следва да приемат строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с РЗП по-малко от 2000 кв.м. Това изискване се явява несъразмерно с обхвата на поръчката, счита съдия Узунов.

Второто нарушение е с поставеното изискване в екипа на участника да е включен проектант по част „Електрическа“, отговарящ на следните минимални изисквания: да бъде електроинженер, да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за Камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното предприятие, да притежава диплом за завършено висше образование, образователна степен „магистър“, специалност ел. техника, ел. снабдяване, ел. енергетика, като така са стеснени критериите за участие.

Третото нарушение е, че в обявлението за поръчката, както и в останалата документация, липсва информация, касаеща броя на жилищата, които следва да бъдат проектирани и построени, както липсва информация и относно видовете на жилищата – едностайни, двустайни или многостайни. Липсва информация относно складовите помещения, гаражи, паркоместа и обслужващи персонала помещения, както и липсват данни за количествата материали, които трябва да се вложат в СМР-та.

Четвъртото нарушение се изразява в незаконосъобразен избор на изпълнител. Обществената поръчка по обособена позиция 1 е възложена на “Строителство и саниране – Инженеринг консулт“ ЕООД, въпреки че този изпълнител не отговарял на включеното в обявлението и документацията на поръчката изискване за професионална квалификация и вид на специалността по отношение на проектанта по част „Електрическа“ – включеният в екипа проектант по обсъжданата част притежавал образователна специалност минен инженер-електромеханик. В нарушение е избран за изпълнител участник, който не е отговарял на предварително поставените условия – проектантът по част „Електрическа“ не е нито електроинженер, нито пък е притежавал една от трите обсъждани по-горе специалности. На това изискване не отговарял и изпълнителят по обособена позиция 2 – фирмата от Банско „ВИП-2004“ ЕООД на Константин Обецанов.

И трите фирми изпълнители по отделните обособени позиции при сключването на договорите за обществени поръчки не са представили сертификати за съответствие на материали, въпреки че такова е било условието на възложителя, от което следва извод, че офертите им не отговаряли на обявените условия на поръчката и са били налице предпоставки за отстраняването им от процедурата.

С тези мотиви съдия Димитър Узунов счита корекцията за правомерна и отхвърля жалбата на община Благоевград, която е осъдена да изплати освен сумата от 1 701 205 лв. и съдебни разноски в размер на 17 560 лв. за адвокатски хонорар на МРРБ. Решението подлежи на обжалване пред ВАС, но до момента финансовите корекции се потвърждават без изключение. Следва да се има предвид, че финансовата корекция не е санкция. Нейната цел е да възстанови вредата в бюджета на ЕС, като отнеме незаконно придобитата облага, и в частност като задължи ползвателя да възстанови сумата, която е придобита в резултат на допуснатата нередност.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *