Кой има право на компенсация от държавата у нас?

Правителството анонсира специална схема 60/40, която цели да помогне на работодателите да плащат заплатите на свои служители в обстановката на епидемията от COVID-19. В него се предвижда най-общо, че държавата ще помага в рамките на извънредното положение, включително ако то се удължи, но още от първите текстове става ясно, че дотацията ще е за не повече от 3 месеца.

60-те процента се смятат по осигурителен доход за месец януари 2020 г. Компенсация не се дължи за работниците и служителите, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

Ето и кои са работодателите, които могат да кандидатстват за помощ от държавата:

1. са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;

2. заявяват изплащане на компенсации на работници и служители, наети в секторите и икономическите дейности, посочени в Приложение 1, през месеца, предхождащ обявяването на извънредното положение;

3. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган и по отношение на които работодателят не е предприел действия за тяхното разсрочване, отсрочване или обезпечение;

4. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

5. запазят заетостта на лицата, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;

6. не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;

7. нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.

Чл. 3. (1) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта издава заповед за откриване на процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по чл. 1.

(2) Информация за реда и условията за кандидатстване се публикува на интернет страницата на Агенцията по заетостта и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда“.

Чл. 4. (1) Работодателят представя, включително и по електронен път в дирекция „Бюро по труда“, обслужваща територията по месторабота на работниците и служителите по чл. 1, ал. 3, заявление за изплащане на компенсации по образец, утвърден от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

От проекта на МС става ясно, че се създава Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда”, която да разглежда представените документи в срок до 7 работни дни от подаване на заявлението и извършва проверка за съответствие с критериите за изплащане на компенсации.

Списък по сектори:

С Преработваща промишленост, с изключение на:

 • 12 Производство на тютюневи изделия;
 • 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти;
 • 20 Производство на химични продукти;
 • 21 Производство на лекарствени вещества и продукти;
 • 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
 • F. Строителство
 • 47. Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, с изключение на:
 • 47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
 • 47.2 Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;

  47.73 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;

 • 47.74 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;
 • 47.8 Търговия на дребно на открити щандове и пазари;
 • 47.9 Търговия на дребно извън търговски обекти
 • 49.3 Друг пътнически сухопътен транспорт
 • 49.4 Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване
 • 51.1 Пътнически въздушен транспорт
 • 55 Хотелиерство
 • 56.1 Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
 • 56.3 Дейност на питейни заведения
 • 58 Издателска дейност
 • 59.14 Прожектиране на филми
 • 70.21 Консултантска дейност по връзки с обществеността
 • 73.11 Дейност на рекламни агенции
 • 73.20 Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
 • 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности свързани с пътувания и резервации
 • 90 Артистична и творческа дейност
 • 91 Други дейности в областта на културата
 • 93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
 • 96.04 Поддържане на добро физическо състояние

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *