Общината събира отменени налози, таксата за гробно място валидна за 10 вместо за 15 г.

Общината събира отменени налози, таксата за гробно място валидна за 10 вместо за 15 г.

Никаква финансова дисциплина в Благоевград – от общо 11 предписания, дадени от Сметната палата преди 5 г., общината е изпълнила само 2 и действащите в момента наредби по никакъв начин не съответстват на българското законодателство.

Това е констатацията на върховната одитна институция на България, която осъществява външен контрол на средствата и дейностите в публичния сектор. Тя е направена на 27 април 2021 г. при последваща контролна проверка на предписанията, дадени след одитен доклад № 0500300116 за администрирането на приходите по бюджета, управлението и разпореждането с имоти в община Благоевград за периода 1.01.2014-31.12.2015 г., когато кмет на общината бе Атанас Камбитов, пише в. „Струма“. Проверката е направена по заповед от 24 март 2021 г. на зам. председател на Сметната палата, а критичните констатации са подписани от председателя Цветан Цветков. Това е станало седмица след като досегашният кмет Румен Томов уверил писмено Сметната палата, че е оправил всички пропуски на предшественика си Камбитов и е изпълнил препоръките.

Проверяващите обаче констатират, че нито Камбитов, нито Томов са внесели предложение в ОбС за актуализиране на Наредбата за определяне размера на местните данъци /НОРМД/ на територията на община Благоевград и за привеждането й в съответствие с нормативните актове от по-висока степен. В резултат на това и до днес в тази наредба липсват редове, срокове за определяне на данъци, начин на определяне на екологичната категория на МПС, срокове за плащане на данъци, начин за определяне на патентния данък и др. Всичките тези липси са описани в общо 16 точки, противоречащи на Закона за местните данъци и такси.

Неправомерно на територията на общината се събира местна такса за добив на кариерни материали, е следващата констатация на Сметната палата. Още през 2008 г. Законът за местните данъци и такси е отменил тази такса, защото е в противоречие със Закона за подземните богатства, според който редът, размерът и сроковете за плащане на таксата се определят от МС.

Неправилно са определени тарифите за услугите в Регионалната библиотека, както и таксата за ветераните, ползващи услугите на Домашен социален патронаж – същите се начисляват в съответствие със Закона за ветераните от войните, без да са взети предвид последвалите изменения от 2011 г. и 2016 г. в него, според които ветераните дължат за услугата 30% от пенсията си, а останалите 70% се поемат от бюджета на общината.

В тарифата за конкретните размери на местните такси и цени на услуги в община Благоевград незаконосъобразно е определено за ползване на гробни места да се плаща еднократно такса за 10 г. вместо за 15 г.

В недомислиците има дори такива куриози като при сроковете за заплащането на таксите на 2 равни вноски. В Благоевград те са определени до 30 юни и до 30 октомври, като дори не е съобразено, че октомври има 31 дни и при това положение този ден е единственият през годината, в който никой няма право да плаща такси.

В наредбите не е посочен още ред за обжалване на актовете, свързани с местните такси. Пълен батак е и по отношение на общинските имоти, давани под наем, таксите за платено паркиране, продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост /само в Благоевград те са разделени по стойност до и над 5000 лв., в зависимост от което решение за продажбата взема или ОбС, или кметът/, редът за отдаване на мери и пасища под наем и още много др.

Несъобразяване с другите закони е открито в Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на гражданите, както и по отношение оценката на риска в процеса по управлението на имоти общинска собственост. На 1 април 2020 г. Сметната палата е изискала от кмета Стратегията за управление на риска, но анализът й показва, че „не са въведени адекватни, достатъчни и надеждни контролни дейности за минимизирането на рисковете“.

От общо 7 препоръки, дадени след одита на кмета на Благоевград, само 2 са изпълнени, а от 4-те, изпратени на ОбС, няма нито една изпълнена, защото кметът не е внесъл предложение за коригиране на съответните наредби, обобщават проверяващи в 13-страничния си доклад.

Всички констатирани пропуски трябва да бъдат отстранени в 3-месечен срок, който изтича на 27 юли 2021 г. Ако това не се случи, община Благоевград подлежи на санкции. Съгласно чл. 67 от Закона за Сметната палата след препоръките за отстраняване на несъответствията следват актове, които се издават от одиторите, а наказателните постановления – от председателя или от оправомощено от него длъжностно лице.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.