Радомир остана без вода, иска да взема от яз. „Студена“

Радомир е пред бедствена ситуация заради липса на вода. Кметът на града Пламен Алексиев поиска да бъде възстановено аварийното водоподаване от помпена станция “Крапец”, която бе запечатана в края миналата година заради пресъхването на язовир „Студена“.

Искането му се подкрепя от шефа на ВиК Перник Борислав Иванов. „Това, което ползва Радомир за една година от този водоизточник е колкото Перник ползва за две седмици. Това е много малко количество“, коментира той пред Нова телевизия. В момента в Радомир има режим на водата, а местните хора се опасяват, че през лятото ситуацията ще се влоши още.

„В началото на месец ноември беше спрян резервният водоизточник на „Крапец“. След това имахме споразумение с ВиК дружеството и областната администрация да припомпваме вода през нощта за Батановци и махала „Алексиева“. След това намаляха водните дебити поради причини, които трябва да се обследват. От помпените станции в Опалово и Сиреняците е по-малко водата“, коментира кметът на Радомир Пламен Алексиев. По думите му проблемът е в довеждащият водопровод, който е много стар. Общината е изготвила проект за изграждане на нов. То ще струва 8 млн. лева като парите се очаква да бъдат осигурени от новия ВиК холдинг. Изграждането му обаче ще отнеме минимум една година.

„При изпълнението на този проект ще има достатъчно дебит. До тогава обаче не може да оставим хората без вода“, коментира шефът на пернишкото ВиК Борислав Иванов. Затова според него също трябва да се възстанови водоподаването през „Врелото“. По думите му то няма да навреди на водоподаването на Перник. очаква се водният режим в миньорския град да отпадне до няколко дни.

От МОСВ обаче смятат, че използването на въпросния водоизточник е недопустимо. В писмо до медиите от ековедомството пише:

Съгласно разрешително №0265/04.05.2001 г. за водоснабдяване на община Радомир се използват 25 водоизточника (дренажи, извори и сондажни кладенци) с общ годишен лимит 4 610 600 м3 и дебит 146 л/сек. Срокът за преоформяне на разрешителното е изтекъл към 2004 г.

Към момента единственото подновено разрешително за водовземане за питейно битово водоснабдяване е за село Стефаново и част от град Радомир от извор Сиреняците с № 41510275 от 27.10.2009 г. То е издадено от директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район (БДЗБР), като компетентен орган по реда на Закона за водите. Срокът на разрешителното е продължен до 27.10.2030 г. с Решение №ПО-01-67/27.03.2015 г. на Директора на БДЗБР. Разрешените водни количества са до 1 166 930,55 м3/год.

Същевременно град Радомир се водоснабдява без разрешителни от водоизточници „Гърляница“, „Рестова глава“, „Опалово“ и „Извора“. Други 20 водоизточника водоснабдяват населени места в община Радомир също без издадени разрешителни по реда на Закона за водите.

На 11.06.2020 г. в МОСВ постъпи писмо с искане за възстановяване на аварийното водоподаване към град Радомир от каптаж „Врелото“ посредством помпена станция „Крапец“. Припомняме, че водоподаването от помпена станция „Крапец“ беше преустановено през месец ноември 2019 г. от контролните органи поради неправомерно ползване на водоизточника, тъй като няма действащо разрешително за водовземане от карстов извор „Врелото“ за резервно водоснабдяване на град Радомир. Отделно от това каптаж „Врелото“ е един от основните водоизточници, които захранват язовир „Студена“ поради което отклоняването на вода посредством него енедопустимо.

В тази връзка за резервното водоснабдяване на гр. Радомир, следва да се използват съществуващи 25 броя алтернативни водоизточници или да се потърсят други нови такива от подземни и/или повърхностни води, напр. язовир „Долна Диканя“ с общ завирен обем 7 224 000 м3. Яз „Долна Диканя“ беше обсъждан и като алтернативен водоизточник за гр. Перник. В момента той не се ползва от гр. Радомир.

Преди да се предприемат действия за разрешаване на водовземане от карстов извор „Врелото“ за резервно водоснабдяване на гр. Радомир следва да има изразено съгласие от кмета и общинският съвет на община Перник, както и на областния управител на област Перник имайки предвид, че „Врелото е основен водоизточник, захранващ яз. „Студена“.

Припомняме, че всички дейности, свързани с отрасъл ВиК са в правомощия на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водоснабдителните системи и съоръжения в отрасъл ВиК се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството и кметовете на общини, в съответствие с чл. 10, ал 1, т. 1 и ал. 2 от чл. 10а, ал. 4 от Закона за водите.

Кметът на общината, чрез договора с ВиК оператора урежда отношенията и отговорностите за експлоатацията и развитието на ВиК инфраструктурата, включително основните параметри по финансови, ценови и други равнища за управление. Във връзка с подадено запитване на 20.02.2020 г. МОСВ е изпратило отговор до кмета на община Радомир, с копие до министъра на регионалното развитие и благоустройството, областния управител на област Перник.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *