Собственикът на „Пауталия” и „Велбъжд” дължи 200 бона на община Кюстендил

176 628.90 лева са натрупаните задължения за данък сгради и такса битови отпадъци на двата големи хотела в Кюстендил – „Велбъжд” и „Пауталия” за тригодишния период 2015- 2018 година, сочат данните по водено дело пред Административния съд.

Хотелите са собственост на управляваното от Антон Боянов дружество „Пауталия турс” АД. С жалба пред Администратвния съд бизнесменът атакува констатациите на финансистите на община Кюстендил, че дължи пари за битови отпадъци. Аргументите му са, че хотелските комплекси не се ползват. Твърди, че единствено в ресторанта на хотел „Велбъжд” се правят големи сватби и абитуриентски балове. От време на време функциониращи до миналата година са били не повече от 2-3 етажа на 13-етажната база, информира в. „Струма“.

Начисленията за данък недвижими имоти и данък битови отпадъци са определени съгласно действащите Наредби за определяне размера на местните данъци и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил. С нормативните документи са фиксирани и дължимите суми в размер на 5.5 промила върху данъчната оценка по текст от Закона за местните данъци и такси на недвижимия имот, 2.6 промила за сметосъбиране и сметоизвозване; 1.5 промила за обезвреждане на битови отпадъци и 1.4 промила за поддържане на чистотата на терените за обществено ползване.

С акт за установяване на задължение на ст. инспектор в отдел “Местни приходи” при община Кюстендил на “Патуалия турс” АД е описано да заплати задължения – данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, общо в размер на 176 628.90 лева /главница и лихви, изчислени сътветно главница към 31.12.2018 г. – 146 593.98 лв., и лихви за просрочия към тях към 07.02.2019 г. 30 034.92 лв./. Сумите са изчислени за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2018 г.

Предвид незначителното количество извозена смет такса за услугата поддържане на депо за битови отпадъци от общината не са начислявали на хотелските бази. За таксата в частта на поддържане на чистотата на населените места за обществено ползване в закона за местните данъци и такси не е предвидено освобождаване. От приложените листове на общината за превозена смет в районите, в които се намират имотите, съгласно заповедите на кмета на общината и трудовите договори на работници по чистотата „метач на улици“, се доказва, че е извършвана услугата „поддържане чистотата на населените места за обществено ползване“.

След цялостната проверка задълженията на „Пауталия турс” АД за период 2015 г. – 2018 г. са изчислени от вещо лице. Данък недвижими имоти – главница 74 292.99 лева и лихва 15 215.77 лева, и такса битови отпадъци – главница 72 300.99 лева и лихва 14 819.92 лева, или всичко задължения: главница 146 593.98 лева и лихва 30 034.92 лв.

Таксата за услугата сметосъбиране се дължи за извършени дейности на териториите за обществено ползване в населеното място, а не конкретно на територията на конкретно предприятие или в непосредствена близост до него, тъй като самият характер на въпросните територии предполага ползването им от всички лица, които са собственици или ползватели на недвижими имоти в съответното населено място.

Изложените съображения в мотивите на жалбата, че за имотите не се дължи такса битови отпадъци, тъй като същите не се ползват, не обосновава неползване на услугите, предоставяни от общината. Имотите се намират в границите на населеното място /и то в центъра/, в което общината предоставя услугите поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и обезвреждане на битови отпадъци и следователно таксата е дължима.

Смисълът на услугите поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и обезвреждане на битови отпадъци е споделянето между всички субекти по чл. 64 от ЗМДТ, разположени на територията на населеното място, на разходите за поддържането на чистотата на местата, за които отделните правни субекти не носят отговорност, но които са предназначени за общо ползване, както и разходите за обезвреждане на битовите отпадъци. Именно поради тази причина собственикът на хотелите е ползвател на услугите почистване на териториите за обществено ползване и обезвреждане на битови отпадъци, независимо от това дали генерира, или не битови отпадъци за своя имот.

Административният съд отхвърли жалбата на бизнесмена Антон Боянов срещу начислените пари за смет. Той обаче може да обжалва на по-горната инстанция – Върховен административен съд.

Същевременно частен съдебен изпълнител е обявил за продажба хотел „Пауталия“ в центъра на града. След дълго водените дела между собственика на хотела Антон Боянов и община Кюстендил за дължимите от бизнесмена местни данъци и такси е изнесен на публична продан емблематичният хотел в центъра на града за обезпечаване на вземанията му. Площта по документи е 2231 кв.м, а по нотариален акт с площ от 2193 кв. м, трайно предназначение на имота за курортен хотел, почивен дом.

Началната цена, от която ще започне наддаването, е 4 692 472 лв.

За Антон Боянов, който е от Перник, се знае в Кюстендил, че е кум на един от разстреляните братя висаджии Васил и Георги Илиеви.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *