4 общини в Пиринско правят нова клетка за отпадъци

Ще бъде изградена втора клетка в регионалното депо за неопасни отпадъци в Разлог. Това бе решено на Общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците. Съоръжението обслужва четири общини – Разлог, Банско, Белица и Якоруда.

Всяка клетка се запълва с отпадъци до достигане на проектната конфигурация, като се следват техническите изисквания. Запълнената клетка частично се рекултивира и по този начин се намалява достъпът на чисти атмосферни води в отпадъците и се намалява количеството отделян инфилтрат от депото. Така се осигурява намаляване на емисиите от депото и минимализиране на потенциалните въздействия върху околната среда.

Стартирането на процедурата по изграждане на Клетка 2 се обуславя от бързото запълване на изградената Клетка 1 и необходимостта от своевременно осигуряване на свободен обем за депониране на отпадъците. По геодезични измервания е запълнен приблизително половината от обема на Клетка 1.

Представителите на четирите общини одобриха изготвяне на работния проект на стойност до 36 000 лева с ДДС. Ще бъде изготвен работен проект и за изграждане на сепарираща инсталация на стойност до 80 000 лева с ДДС.

Това решение бе взето заради необходимостта да започне изграждане на инсталация за сепариране на отпадъци поради завишения прием и бързото запълване на клетката за депониране. Сепарирането е начин за третирането на отпадъците, преди тяхното депониране, чрез който отпадъците се разделят по компоненти и от общия битов поток се извличат оползотворимите и рециклируеми отпадъци. Останалите след сепарирането отпадъци, които не могат да бъдат използвани, се депонират.

Чрез сепарирането обемът на отпадъците за депониране ще се намали значително, с което ще се удължи експлоатационният срок на депото. През 2018 година е извършен морфологичен анализ на постъпващите битови отпадъци от общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Обхванати са четирите годишни сезони. Получената информация за количеството и състава на отпадъците в смесения битов поток ще се използва при взимане на решения за оразмеряване на системите, инсталациите и съоръженията за предварително третиране на отпадъците.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *