646 българчета осиновени в чужбина, 6 г. продължава чакането

646 български деца са били осиновени в чужбина през последните 2,5 г., сочат данни на Министерството на правосъдието, пише „Монитор“. Средно по 200 малчугани намират нов дом и родители годишно.

През 2018 г. дадените от министъра на правосъдието съгласия за осиновяване на деца от чужди граждани са 221 за 290 деца. В това число влизат 71 съгласия за 104 деца чрез специалните мерки за осиновяване на хлапета на по-висока възраст и/или с особености в здравословното състояние и/или развитие.

През 2019 г. министърът на правосъдието е дал 197 съгласия за осиновяване на 273 деца, в това число 70 съгласия за осиновяване на 101 деца чрез специалните мерки. От началото на 2020 г. до 15 юли има 66 съгласия за осиновяване на 83 деца, включително 14 съгласия за осиновяване на 23 деца през периода на обявеното извънредно положение от 13 март т.г. до 13 май т.г. „Дадените

по време на извънредното положение

съгласия за осиновяване на деца са по процедури с даден ход през 2019 г. или преди обявяването му. С оглед въведените ограничителни мерки и затварянето на граници в световен мащаб, даването на ход на нови процедури по осиновяване бе възобновено на 13 юли 2020 г.“, уточняват от Министерството на правосъдието.

Особеното при децата, които са достъпни за международно осиновяване, е че в болшинството си са по-висока възраст, някои от тях имат особености в здравословното състояние или развитие. Значителна част от тях са в групи от 2, 3, 4 или 5 братя и сестри, за които се търси едно осиновително семейство – например, децата, за които министърът на правосъдието е дал съгласие за осиновяване през 2019 г. – общо 273, са 136 сами и 137 част от групи братя и сестри. Децата, за които министърът на правосъдието е дал съгласие за осиновяване през 2018 г. – общо 290, са 164 сами и 126 са част от 57 групи братя и сестри (в това число 48 групи от 2 деца, 6 групи от 3 деца и 3 групи от 4 деца). Броят на самите деца, разпределени по възраст, е от 0-4 години – 82 деца, от 4 до 9 години – 44 деца, над 10 години – 38 деца, а по отношение на здравословно състояние – само 48 са децата в относително добро здраве.

Процедурите по международното осиновяване

се извършват и в страната, където живеят кандидатите, и у нас. На място те биват проучвани и трябва да получат разрешение за осиновяване на дете съгласно българските закони. След подаването на заявление до Министерството на правосъдието или чрез българска акредитирана организация за съответната държава те се вписват в регистъра на осиновяващи. След това започва да тече периодът за получаване на предложение за осиновяване на конкретно дете, за което е бил определен като подходящ от Съвета по международно осиновяване. „Намаляването на деца за международно осиновяване през последните години доведе до увеличаване периода на чакане за определяне като подходящ осиновяващ за конкретно дете в добро здраве на около 6 години“, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Съветът по международно осиновяване заседава не по-малко от 3 пъти месечно, съгласно Семейния кодекс и правилника за дейността му. От началото на 2020 г. до 15 юли 2020 г. той е провел 13 заседания, включително 3 за вземане на неприсъствени решения, в съответствие със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

Процедурата по

запознанство и среща между кандидатите за осиновители и децата

е дълъг процес, но ако и когато той завърши с положителен резултат, на ход е Софийският градски съд. От правосъдното ведомство казват, че СГС обикновено насрочва заседания по делата за осиновяване в срок 7-10 дни от датата на служебното внасяне на преписката от Министерството на правосъдието.

27 лицензирани фирми посредничат

27 юридически лица с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза към 15 юли 2020 г. имат валидни разрешения за посредничество при международно осиновяване, съобщиха от Министерството на правосъдието. Условията за получаване на лиценз са десетки.

Разрешение за посредничество при международно осиновяване се издава от министъра на правосъдието след проучване на възможностите, знанията и ресурсите, необходими за осъществяване на посредничество, и при следните условия: юридическото лице с нестопанска цел да разполага с технически и експертни ресурси за осъществяване на дейността, управителният орган на юридическото лице да е утвърдил етични принципи и правила на поведение при осъществяване на посредничеството, задължителни за членовете и лицата, които работят за юридическото лице с нестопанска цел, всеки от членовете на управителния орган на юридическото лице да притежава висше образование, да не е осъждан и общият му трудов и осигурителен стаж е не по-малък от 5 г., всеки от членовете на управителния орган и лицата, които работят за юридическото лице, да притежава морални качества, подготовка и опит в областта на услугите за деца и международното осиновяване.

За юридическото лице задължително трябва да работят юрист, психолог и лекар с придобита специалност „педиатрия“, преводачи, технически сътрудник по трудово правоотношение на пълен работен ден. Трябва да има постоянен офис за осъществяване на дейността, който не се ползва за други цели и да осигурява: условия за комуникация – телефон, факс, електронен адрес, условия за конфиденциалност на информацията, условия за информираност – интернет страница на български и чужд език, присъствие на служител 8 часа дневно.

Контролът на дейността на акредитираните организации става чрез извършване на проверки на дейността или и чрез даване на задължителни предписания за подобряване на дейността.

Проверките са планови или по повод сигнал за извършено нарушение. В рамките на срока на валидност на разрешението се извършва най-малко една планова проверка на акредитираната организация. Плановите проверки се провеждат съгласно план, който се утвърждава от министъра на правосъдието ежегодно до 31 януари. За 2019 г. осъщественият контрол е: 8 проверки в съответствие с утвърдения със заповед от 30 януари 2019 г. план. При тях не са констатирани съществени нарушения или неизпълнение на задължения и затова не са давани задължителни предписания за подобряване на дейността и не са отнемани разрешения за посредничество.

2 проверки са извършени след сигнал за нарушение при текущата работа по посредничество. Дадени са задължителни предписания за подобряване на дейността и те са изпълнени.

Едно разрешение за посредничество на акредитирана организация е отнето поради неизпълнение на задължението за представяне на 6-месечни доклади и неизпълнение на дадени задължителни предписания за подобряване на дейността.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *